Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Тук са описани условията, с които потребителите трябва внимателно да се запознаят преди да ползват сайта. Всяка покупка означава, че клиентът се е запознал и съгласил с условията на ZdravoTialo.bg, което го обвързва със съответните права и задължения.

Информацията, предоставена в ZdravoTialo.bg има една основна цел - да информира пациентите и потребителите за интерисуващите ги проблеми, да  даде насоки за по-бързото им възстановяване, да помогне в намирането най-добрия специалист за проблема, които ги интересува. Описанието на продуктите е съобразено с производителите и дистрибуторите на марките.

ИНФОРМАЦИЯТА В ZdravoTialo.bg НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕСТИ ПРЕГЛЕДА ПРИ СПЕЦИАЛИСТ!

I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез ZdravoTialo.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от настоящите Общи условия.
2. В процеса на регистрация, както и при извършването на онлайн покупка, потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
3. Потребителят има право да получи поръчаната стока, в срок и вид, съответстващ на уговореното с настоящите Общи условия.
4. Потребителят се задължава да предостави достоверни данни за себе си и за адреса за доставка на продукта. ZdravoTialo.bg  не носи отговорност при неполучаване на поръчана стока, поради грешка, дължаща се на неверни данни, посочени от потребителя.
5. Потребителят се задължава да заплати цената на закупената стока на куриера от съответната спедиторска фирма, до размера, посочен в писменото потвърждение, изпратено от ZdravoTialo.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от настоящите Общи условия.

I I .ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ZdravoTialo.bg
1. ZdravoTialo.bg се  задължава  да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите.  ZdravoTialo.bg не носи отговорност в случаите,  когато  поради технически или организационни причини, достъпът до сайта е бил преустановен.
2. ZdravoTialo.bg се задължава да администрира предоставените от потребителите лични данни съгласно Раздел VI oт настоящите Общи условия.
3. ZdravoTialo.bg има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на потребител в случай,  че същият предоставя неверни данни при извършването на регистрация, извършва поръчки в нарушение на настоящите Общи условия, както и в нарушение на действащото българско законодателство. В тези случаи ZdravoTialo.bg има право да прекрати регистрацията на потребителя и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
4. ZdravoTialo.bg  има задължение да изпрати поръчаната от потребителите стока във вид и срок, съответстващ на настоящите Общи условия.

I I I. СКЛЮЧВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
1. С приемане на настоящите Общи условия, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, страните се съгласяват, че между тях е налице сключен „договор за продажба от разстояние“, чрез предварително съгласие на потребителя.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Договорът за продажба от разстояние влиза в сила при кумулативно наличие на следните условия:
3.1. Потребителят изпраща писмена заявка.
3.2. Непосредствено след получаване на заявката, ZdravoTialo.bg изпраща писмено потвърждение на посочената от потребителя електронна поща.
4. След изпращане на писмено потвърждение до потребителя, оператор на ZdravoTialo.bg се свързва с клиента на посочения от същия телефонен номер с цел проверка на посочените регистрационни данни.
4.1. В случай, че направената заявка е невалидна, и/или посочените от потребителя данни са некоректни, ZdravoTialo.bg се освобождава от задължението да изпрати заявените продукти и от задълженията си по договора.
4.2. В случай, че при извършената по телефона проверка се установи, че поръчката е валидна, ZdravoTialo.bg се задължава да изпрати поръчаните стоки по куриер, в рамките на 2 /два/ работни дни, считано от датата на валидиране на заявката.
5. Обичайният срок за доставка е 3 /три/ работни дни. В зависимост от населеното място на потребителя и/или графика на спедиторската фирма, понякога е възможно срокът на доставката да бъде удължен. ZdravoTialo.bg не носи отговорност за забавяне на доставката поради тежки метеорологични условия, затруднения или грешки на партньорската спедиторска фирма,  или при други независещи от продавача причини.
6. В случай, че към момента на извършване на поръчката, поръчания от потребителя продукт е с изчерпана наличност, ZdravoTialo.bg се задължава да се свърже с клиента за допълнително уточняване  на евентуални наличности, замяна на поръчката с друг артикул, предоговаряне на условията и/или срока за доставка и т.н. чрез посочените от него в поръчката телефон или email. 

I V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Всички продукти, предлагани в онлайн - магазин ZdravoTialo.bg са в български лева. Всички цени са с начислен ДДС и са крайни.
Единствения възможен начин за плащане към момента, е наложен платеж. (след получаване на поръчания продукт,  потребителят заплаща дължимата сума на куриера).

V. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
1. Съгласно Закона за защита на потребителите, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 /седем/ работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя.
2. Условия за отказ от договор и връщане на стоката:
2.1. В рамките на срока по т.1, потребителят трябва да изпрати писмено заявление до ZdravoTialo.bg на посочените адрес или email.
2.2. В заявлението задължително  трябва  да бъде  посочена  банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата, заплатена от потребителя за направената покупка.
2.3. Продуктът трябва да бъде върнат лично от клиента или от упълномощено от него лице с пълномощно заверено от нотариус.
2.4. Клиентът е длъжен да върне закупения продукт, заедно с неговата гаранционна карта, оригиналната му опаковка (кутия) и в комплект с всички съпътстващи го документи, и допълнителни атрибути  в отличен търговски вид (не употребявано).
2.5. Всички куриерски и други разходи по връщането на продукта са изцяло за сметка на клиента.
3. След като бъдат спазени условията по т.3 на настоящия раздел, ZdravoTialo.bg се задължава да възстанови на клиента заплатената цена на посочената от него банкова сметка, в срок до 30 /тридесет/ дни.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всяко лице, което при регистрация е предоставило своите лични данни, се съгласява, че предоставената от него информация ще бъде използвана от администраторите на сайта за осъществяване целите на същия. В базата данни на ZdravoTialo.bg потребителите получават пълна защита на личните си данни. Информацията ще бъде използвана само и единствено за коректно изпълнение на направените от потребителите поръчки, за предоставяне на информация за текущи промоции,  специални предложения или новости свързани с магазина и предлаганите продукти, за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването.
ZdravoTialo.bg се задължава да не  предоставя  Вашите данни на трети лица, освен в законоустановените случаи.

VII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. С оглед периодичното допълване на асортимента от предлагани стоки,  извършването на модификации в сайта, оптимизиране на процеса за извършване на онлайн поръчки, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, ZdravoTialo.bg си запазва правото по всяко време и без предварително предупреждение, да прави промени в предлаганите на страниците на магазина, услуги, продукти, условия и цени. С цел усъвършенстване и допълване, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ZdravoTialo.bg
. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните стоки и услуги, при прекратяване предоставянето на определени стоки, както и при изменение в икономическите условия.